POLTICĂ DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (for English scroll down)

Ne dorim să asigurăm dreptul dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal și de aceea dedicăm toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dvs. în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Prin Politica de Confidențialitate vă informăm despre modul în care operăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi. Vă rugăm să verificați periodic pe website conținutul Politicii de Confidențialitate pentru a vă informa despre eventuale actualizări și modificări.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Epretext & Arteditions.ro sunt denumiri comerciale a SC The Source Workshop SRL, persoană juridică înregistrată în România, având sediul social în Timisoara, Calea Martirilor 1989, nr. 51/53, 300774, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J35 / 1681 / 2014, cod unic de înregistrare fiscală 33366173. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. În cazul în care necesitați informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@epretext.ro sau la telefon: 0720 222 554 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul deplin asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Tipurile de informații pe care le primim de la dvs.:

  • Când vă abonați la newsletter-ul Epretext și Arteditions.ro ne transmiteți: adresa de e-mail.
  • Când efectuați o comandă pe epretext.ro: nume, adresă, date de facturare.

Datele financiare despre cardul bancar pe care le introduceți pe site sunt folosite exclusiv de procesatorul de plăți securizate Netopia Payments.

https://epretext.ro folosește cookies, în concordanță cu politicile de confidențialitate ale WordPressWooCommerce și YITH.

Putem primi informații despre dumneavoastră de la terți, precum Facebook sau Google. Tipurile de informație depind de setările dumneavoastră pe respectivele site-uri și in aceste cazuri se va aplica politica lor de confidențialitate.

Dacă aveți sub 18 ani, trebuie să vă informați un părinte sau tutore despre Politica de Confidențialitate pentru a primi acordul lor asupra Politicii de Confidențialitate înainte de a utiliza website-ul www.epretext.ro

Care sunt scopurile și modalitățile prelucrării

  • Scopul de a vă identifica: vă deschideți un cont pe website cu scopul de a accesa anumite produse și servicii în calitate de Utilizator al website-ului și a vă salva anumite preferințe
  • Scopul de a elibera factura: în cazul unei achiziții pe website, introduceți datele de facturare, datele sunt transmise către sistemul de gestiune Smartbill și firma externă de contabilitate
  • Scopul de a vă livra produsele: datele sunt trimise către curier
  • Scopul de vă informa despre comandă și livrare: vom folosi emailul și/ sau telefonul pe care ni le furnizați la plasarea comenzii
  • Scopul de a oferi servicii de marketing: vrem să vă ținem la curent cu privire la ofertele noastre de produse și servicii și/sau la produse și servicii ale partenerilor noștri care credem că v-ar putea interesa. În acest sens, vă putem trimite mesaje electronice conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produsele și serviciile noastre și ale partenerilor noștri.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal până ne solicitați ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal prin intermediul unor entități localizate în Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Transferurile de date cu caracter personal sunt protejate prin angajamente contractuale în acord cu clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană și schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Nu putem fi responsabili pentru vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Puteți de asemenea solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, restricționarea prelucrării datelor dvs. și portarea datelor.

Vă puteți retrage consimțământul pentru a primi informații de marketing în orice moment, prin oricare dintre cele 2 metode:

  • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul e-mailurilor pe care le primiți de la noi;
  • Contactarea epretext folosind detaliile de contact redate mai sus.

Totodată, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Vă rugăm să ne contactați înainte de a vă plânge autorității, iar noi vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

 

English

PRIVACY POLICY REGARDING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 

We want to ensure your right to protection of personal data and therefore devote resources and efforts to process your data in full compliance with Regulation (EU) 2016/679 ( “General Data Protection Regulation” or “RGPD” ) and any other applicable legislation in Romania. The Privacy Policy to inform you about how to operate your personal data when you interact with us. Please periodically check the website content Privacy Policy to inform you of any updates and changes.

Who we are and how to contact us?
Epretext is the trademark for SC The Source Workshop SRL, legal person registered in Romania, with headquarters in Timisoara, Calea Martirilor 1989, nr. 51/53, 300774, with the number in the Trade Register J35 / 1681 / 2014. For the purposes of legislation on data protection we are operated while processing your personal data.

If your need information regarding the processing of your data, please contact us by e-mail: contact@epretext.ro or 0722666445, by mail or courier to the Calea Martirilor 1989 nr 51/53, 300774 Timisoara.

What categories of processed personal data?
In general, we collect your personal information directly from you, so you have full control over the type of information that we offer. The types of information we receive from you:
• When you subscribe to newsletter epretext send us: e-mail.
• When making an order epretext.ro name, address, billing data.
We receive information about you from third parties, such as Facebook or Google. The types of information depend on your settings on these sites and these cases will apply their privacy.

If you are under 18, you must inform a parent or guardian’s Privacy Policy for their agreement to the Privacy Policy before using the website www.epretext.ro

What are the aims and means of the processing
• Order to identify yourself: you open an account on the website in order to access certain products as users of the website and you save certain preferences
• Order to free the invoice: for a purchase on the website, enter billing data is transmitted to Smartbill management system and external accounting firm
• Order to deliver your products: data is sent by courier
• Order to inform you about the order and delivery: we use email and / or phone that you provide when ordering
• Order to provide marketing services: we want to keep you updated on our product offerings of our partners that we think you might be interested. In this sense, we can send e-mails containing general and thematic information on our products and services and our partners.

How long retain your personal data
As a general rule, we store your personal data to request the deletion of certain information and we will take action on these requests, subject to maintaining certain information in cases where the applicable law or our legitimate interests require.

Who we send your personal data
Where appropriate, we can transmit or provide access to some of your personal data following categories of recipients:
• MailChimp (The Rocket Science Group, LLC), which we use to operate email marketing subscriptions and send emails to subscribers. Please read the Privacy Policy MailChimp.
• Smartbill we use to issue invoices. Please see Privacy Policy Smartbill .
• Accounting service provider.

If it bear a legal obligation or if necessary to defend our legitimate interests, we also disclose certain personal data to public authorities.

In which countries transfer your personal data
Currently, we store and process your personal data through entities located in the European Union and the United States. Transfers of personal data are protected by contractual commitments in accordance with the standard contractual clauses issued by the European Commission and certification schemes, such as privacy shield for the protection of personal data transferred from the EU to the United States. We will always take steps to ensure that any international transfer of personal data is carefully managed in order to protect your rights and interests.

How do we protect your personal data security
We are committed to ensure the security of personal data by implementing appropriate technical and organisational measures. We cannot be responsible for vulnerabilities in systems that are not under our control.

What are your rights
You can request access to your data, correct any mistakes in our files and / or you can oppose the processing of your personal data. You can also request deletion of your personal data, restrict your data processing and data port.
You may withdraw your consent to receive marketing information at any time by either of two methods:
• Accessing unsubscribe link displayed in the email you receive from us;
• Epretext contacting using the contact details given above.

However, you can exercise the right to competent supervisory authority or to appeal to justice. In Romania, the contact details of the supervisory authority for data protection are:
the National Supervisory Authority for Personal Data Processing
Blvd. Gral. Gheorghe Magheru no. 28-30, Sector 1, postal code 010 336, Bucharest, Romania
Phone: +40,318,059,211 or +40,318,059,212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Please contact us before you complain authority and we will make every effort to amicably resolve any problem.

CUSTOMER SERVICE

AN ADVISOR WILL RESPOND TO YOU within 24 business hours, Monday to Friday. (CET)

WHATSAPP      0040 720 222 554
EMAIL              contact@epretext.ro
ADDRESS         300774 TIMIȘOARA, ROMANIA